Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น

Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น

Book details

หนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนิสัย ที่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ มีขั้นตอนที่ง่ายและชัดเจน จนเกิดเป็นนิสัยและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ดีขึ้นได้อย่างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กน้อยใช้ได้กับทุกเรื่อง เช่น การใช้ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ การอ่าน เริ่มจากความตั้งใจที่จะทำเล็กๆน้อยๆ และใส่ใจทำต่อเนื่องหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนิสัย ที่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ มีขั้นตอนที่ง่ายและชัดเจน จนเกิดเป็นนิสัยและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ดีขึ้นได้อย่างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กน้อยใช้ได้กับทุกเรื่อง เช่น การใช้ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ การอ่าน เริ่มจากความตั้งใจที่จะทำเล็กๆน้อยๆ และใส่ใจทำต่อเนื่อง

Author

James Clear

Translator

ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย

Publisher

-

Page

-

Book category

พัฒนาตนเอง

Price

ISBN

9786160838257

Review by

Nawarat

Review details

หนังสือเล่มที่ดูเหมือนหนา แต่อ่านง่าย ทำตามได้ง่าย ด้วยหลักการเริ่มเปลี่ยนนิสัยในชีวิตประจำวันที่เล็กที่สุด แนะนำจุดที่เสี่ยงที่จะทำให้ล้มเลิก พร้อมวิธีแก้ไข หนังสือมีตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดเจน และมีงานวิจัยอ้างอิงช่วยดึงความสนใจเพิ่มขึ้นด้วย

Review date

24 พ.ค. 65